การติดตั้ง PostgreSQL และ PgAdmin 4 ด้วย Docker Compose บน Windows 10

การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP

การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP

การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP

RUN apt-get update && apt-get install -y libpq-dev && docker-php-ext-install pgsql pdo_pgsql

การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP

docker-compose up -d –build

การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP
การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP
การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP
การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP
การติดตั้ง PostgreSQL Extension ด้วย Docker File เพื่อเชื่อมต่อกับ PHP

การสร้าง New User , New Database , Create Tables PostgreSQL ด้วย Pgadmin4