php หาค่าที่เหมือนกัน ระหว่าง 2 Array (หรือมากกว่า 2 Array) ด้วย array_intersect()

php นับจำนวนข้อมูลใน Array (โดยแบ่งตามค่า) ด้วย array_count_values()


php เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Array ด้วย array_push()


php ตัดข้อมูลซ้ำใน Array ด้วย array_unique()


php ตรวจสอบตัวแปรว่าเป็น Array หรือไม่ ด้วย is_array()


php การนับจำนวนของ Array ด้วย count()