การ Get Index Of Element ด้วย Jquery

Jquery Get Index Of Element

Jquery Listbox Dynamic 2 Level

ในที่นี้จะยกตัวอย่างการทำ Listbox Dynamic 2 Level จาก Array แทนการใช้ฐานข้อมูลจริง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลจริงได้

ไฟล์ 2level.php

ไฟล์ getdata.php

***Download Script***