วิธีนำเข้า SQL FIle ขนาดใหญ่ด้วย Command , How to import an SQL file using the command line in MySQL

mysql -u root -p db2020 < C:\MySQLBackup\S2020.sql

วิธีแก้ไขและตั้งค่า “mysql is not recognized as an internal or external command”

Connect mysql cmd windows

การ Auto Backup Mysql ด้วย Navicat

การเชื่อมต่อ Mysql ด้วยโปรแกรม Devart dbForge Studi MySQL