เติม 0 ข้างหน้า PHP

เติม 0 ข้างหน้า PHP
ตัวอย่างเช่น  ต้องการใส่ 0 ข้างหน้าตัวเลขเพื่อทำให้ตัวเลขมี 5 หลัก  00001 , 00009 , 00010