การสร้าง Docker Container PHP7.4 Apache MariaDB MongoDB PhpMyAdmin ด้วย Docker Compose และ Docker File