เรียนเขียนโปรแกรม PHP MySQL , สอนเขียน PHP Codeigniter

เรียนเขียนโปรแกรม php แบบตัวต่อตัว สามารถนำไปใช้งานได้จริง


1.พื้นฐาน Syntax HTML ที่ต้องใช้งานร่วมกับ Php

 • HTML Document
 • HTML Elements
 • HTML Attributes
 • HTML Headings
 • HTML Text Formatting
 • HTML Comments
 • HTML Links , Image ,Table
 • HTML Forms , HTML Input Types
 • HTML Input Attributes
  2.พื้นฐาน Css เพื่อตกแต่งหน้าเว็บไซต์
 • Styling HTML with CSS
 • Inline , Internal , External
  3.พื้นฐาน Javascript เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว
 • Jquery Library
 • jQuery Syntax
 • jQuery Selectors
 • jQuery Event Methods
 • jQuery Effects
 • jQuery HTML
 • jQuery AJAX
  4.พื้นฐาน Bootstrap Frontend Framework ที่รวมเอา HTML , CSS และ JS
  ที่รองรับทุกการแสดงผลทุกอุปกรณ์ (Responsive)
 • Download และติดตั้ง Bootstrap
 • สร้าง Starter template
 • Layout , Components ต่างๆ
  5.พื้นฐาน WebServer การติดตั้งการตั้งค่าและการใช้งาน
 • Appserv
 • Xampp (Apache,Mysql,Phpmyadmin)
 • Nginx
  6.การติดตั้ง IDE เพื่อใช้แก้ไขเเละเขียนโปรแกรมและติดตั้ง Plugin เพื่อเสริมการใช้งาน
 • VsCode
 • Sublime
  7.พื้นฐาน Php Basic Version 5.X และ 7.X
 • Basic PHP Syntax , Comment , Variable , Echo/Print , String , Constants , Operators , If Else ElseIf, Loop , Array , Fuction
 • PHP Forms , PHP Database , PHP Advanced
  8.พื้นฐาน Mysql และ MariaDB การใช้งานเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับภาษา PHP
 • Phpmyadmin การใช้โปรแกรม Phpmyadmin ในการจัดการฐานข้อมูล
 • Navicate การใช้โปรแกรม Navicate ในการจัดการฐานข้อมูล
 • SQL Syntax คำสั่งพื้นฐาน DML , DDL เพื่อใช้จัดการฐานข้อมูล
 • Normalization การออกแบบฐานข้อมูลแบบ Reletional Database เบื้องต้น
 • Create Database , Create Table Datatype , Grant Permission User
  9.Php OOP (Object-oriented programming)
 • Object, Classes
 • Creating classes Setting Properties , Methods
 • public, private, protected properties
 • Constructor methods , Inheritance
  10.พื้นฐาน Codeigniter การติดตั้งและการใช้งานในส่วนต่างๆ
 • Codeigniter Framework Concept (MVC)
 • Download และติดตั้ง Codeigniter Framework
 • CodeIgniter URLs , Controllers , Views , Models
 • CodeIgniter Helpers , Libraries , Hooks , Auto-loading
 • URI Routing , Error Handling , Database Reference
 • Config , Constants , routes
  11.Workshop ต่างๆนำส่วนประกอบที่เรียนมานำมาทำ Workshop
 • PHP โปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่างง่าย , PHP โปรแกรมคำนวนเกรด
 • PHP MySQL Connect , CRUD
 • Codeigniter Integate with AdminLTE
 • Database Design
 • Codeigniter Login , Logout , Session
 • Codeigniter CRUD (Create, Read, Update, Delete)
  12.การจัดการ Hosting สำหรับผู้ดูแล และผู้ใช้งานเบื้องต้น เพื่อนำ Code และ Database ขึ้นส่ง Website เพื่อใช้งานจริง
 • การสร้าง FTP และการ Upload ไฟล์ไปยัง Web Server
 • การสร้าง MySQL Database และการ Import ฐานข้อมูล MySQL
 • การสร้าง Subdomain เพื่อสร้าง Sub Domain
 • การใช้งาน Cron jobs


รับเขียนโปรแกรม PHP MySQL , PHP Codigniter , รับเขียน PHP
รับเขียนโปรแกรม PHP MySQL , PHP Codeigniter , รับเขียน PHP